We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Povestea mea 2 (Original Music by Makunouchi Bento)

by Makunouchi Bento

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Its Cairn 02:00
2.
Ail 02:16
3.
Naiad 02:10
4.
Relax Sonata 02:07
5.
Up LA 02:25
6.
Cry Salt 01:50
7.
AK CZ 01:27
8.
Coir 01:21
9.
Nails Tea 02:04

about

The original soundtrack we made for Reniform's "Povestea mea 2" / "My Story 2".
These are not songs, but background sonic illustrations, meant to play along with AR 3D animations and people telling their stories. Normally, they are designed to play continuously: there are 3 looped audio tracks, of different length, for each "song" - when played together, the overall sense of repetition is less obvious.
Here you can listen to short, ~2m rendered demos. We strongly advise you to download the album, find the 9 images included in the archive, install the Reniform app on your smartphone and use it to see the whole thing. The texts / vocal tracks are Romanian only.--ͫ̔͂̐̅-̗͙̦̯̙͈̻̐ͫ͋͂͌͌̌--̻̱̦̯̈̃ͭͫ-̪ͥ-̱̗̼͔--ͫͧ̇ͨͯ-͇́-̥-̰̻̰͚̃͗͛̂̌̃ͅͅ-̞-̣͛-͓͕̦͙͒̀̓̂-̼͇ͤ́-̦̪̘̮̝͚̄͌͌̆̑ͪ-̻̟͚͎͙̈ͣ̔́̚-̆̊-͌̿ͤͤͥ̊̚-͓̮̤̥͖--̲̟͙̞͕͙-͓̤͙̫͒͑̈́ͪ-̈́̽ͮ̾̐ͦ-̗̥̼̣͖̳-ͬͨ̎̉--̪̗̙̙̜̮̓͐ͥ͒̐ͦ̋ͅ-̭̘̈́̍-̘ͦ-͑-̳̱̓̿-͚̈́̚ͅ-̤͓̯ͅ--̩͉̠̟̯̘-̟̹͓̥̠͎̘̾͑͐͛̃͐ͮ--͖̙̀͆̚ͅ-̪͕̒ͭ-ͅ----̯͇̟̙ͯ͛̈́͆-͕͔͕̬͔̙ͅ-̥̦͉̓́̇-̾ͦ-̦̼̱̞̘̬̆̆͂ͨͦͬ-̖̻̟̯̮̫̘̎͌ͪ̆ͮ̒̊-͑ͥͭ̓ͦ-̩̯͙ͣͪ̓-͖̯̣̹-̻̠̼͕̻̬̥ͬ̈́͐ͣͬͦ̅--̦̳-̜͉͚̺͇̠̥-̥̗͈̮͚̝-̫̞-͈̭̤͓ͨ͆ͫ͒̋ͅ-͙͖͚̥̻̘̩͛͒ͮͧ͛͒̎-̪̖͕̣̻ͥ̊͊́̀---̩͍̹͌̋̈́--̈́ͨ̏ͭ̽̚̚-͇̳̜̒̔̈́-̬̰̙̠--̰̭͈͖̹͈ͩ̿̽̀͂̐-ͧ-̩͊--̱̙̹͔͑̑ͦ̋-̬̫̳-̬͌--̫̥̦̗͎̦̄͐̀̍̓̇--͖-͍̭̫͕̬̽ͬ̋̒͌-̱̠̼-͖͓̅̅-͎̜̺̊ͦ͐-͙̻͕̼̬̜ͧ͂ͧ͛̓ͤ-̻̮̅ͯ-̑ͪ͆-ͧ͋͒-"Povestea mea 2.0" este o expoziție multimedia care spune povești ilustrate și animate 3D, transpuse în AR (realitate augmentată).
Un proiect al Identity Education. Expoziția a fost expusă în Parcul Regina Maria / Timișoara, în 1 iulie 2023 în cadrul Pride Week.

Art direction / animation / illustration: Ioana Nicoară for Reniform
Sound Design: Makunouchi Bento

reniform.ro/povestea-mea/
timisoara2023.eu/ro/evenimente/povestea-mea-20/

credits

released November 24, 2023

Written, produced, mixed and mastered by Felix Petrescu and Valentin Toma (Makunouchi Bento)

makunouchibento.org
www.facebook.com/makunouchibento/
twitter.com/bentomakunouchi
www.instagram.com/makunouchibento/
www.youtube.com/user/bentomakunouchi

Front cover image by Ioana Nicoară, edited by Felix Petrescu (Makunouchi Bento)
Images and animations by Ioana Nicoară (Reniform)
reniform.ro
www.facebook.com/reniform1/
www.instagram.com/reniform_prod/

license

tags

about

Makunouchi Bento Timișoara, Romania

The Makunouchi Bento, or traditional Japanese lunchbox, is a highly lacquered wooden box divided into quadrants, each of which contains different delicacies. It is also one of the most familiar images of Japan's domestic environment. Reading the box as both an object and a metaphor, Felix Petrescu and Valentin Toma founded this cinematic / experimental / electroacoustic project back in late 2000. ... more

contact / help

Contact Makunouchi Bento

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Makunouchi Bento recommends:

If you like Makunouchi Bento, you may also like: